Regulamin Festiwalu Pannonica

REGULAMIN IMPREZY 3.Pannonica Folk Festival
w dniach 27-29 sierpnia 2015 r.
wioska festiwalowa: 33-342 Barcice 585, powiat nowosądecki

Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

I. Kontrola wejścia na imprezę
1. Organizator imprezy zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o wpuszczaniu na teren imprezy pojazdów.
2. Wstęp na teren imprezy jest biletowany. Nabywcy biletów/karnetów otrzymują opaski identyfikacyjne, które uczestnik zobowiązany jest nosić na ręce przebywając na terenie wioski festiwalowej i okazywać na każde wezwanie służbom organizacyjnym i porządkowym.
3. Z obowiązku noszenia opasek zwolnione są dzieci do 140 cm wzrostu przebywające na terenie wioski namiotowej pod opieką dorosłych.
4. Służba porządkowa ma prawo żądać okazania dowodu tożsamości.
5. Służba porządkowa ma uprawnienia do sprawdzania osób pod kątem ewentualnego zagrożenia z powodu spożycia alkoholu, środków odurzających, wnoszenia broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych.
6. Organizator ma prawo wydalenia osób bez opasek identyfikacyjnych, nie poddających się kontroli przez służby porządkowe, nietrzeźwych lub stwarzające ryzyko spowodowania niebezpieczeństwa.
8. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje należy zgłaszać w Punkcie Informacyjnym.
9. Na terenie pola namiotowego mogą przebywać wyłącznie osoby, które zakupiły karnety „z polem namiotowym” i posiadają specjalną czarną opaskę identyfikacyjną do wstępu na pole namiotowe.

II. Zachowanie na terenie imprezy
1. Widzowie zobowiązani są zachować tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.
2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń organizatora imprezy, służb technicznych, porządkowych i ochrony oraz policji, straży pożarnej oraz służby medycznej.
3. Służby ochrony, porządkowe i techniczne na powyższych terenach zobowiązane są do utrzymania w stanie wolnym wejść (wjazdów i wyjazdów) oraz dróg i przejść ewakuacyjnych.
4. Osoby i firmy prowadzące usługi i handel na terenie festiwalu i w najbliższym otoczeniu, są zobowiązane do uzyskania zgody Organizatora.
5. Uczestnicy festiwalu przebywający na terenie wioski festiwalowej mają obowiązek stosować się do wszystkich poleceń biura organizatora i ochrony.
6. Na terenie tzw. CICHEGO POLA NAMIOTOWEGO obowiązuje cisza nocna w godz. 23.00 – 6.00

III. Zakazy
1. ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA NA TEREN IMPREZY:
o napojów alkoholowych i środków odurzających
o wszelkiego rodzaju broni i amunicji,
o przedmiotów o znacznych gabarytach (drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie itp.),
o szklanych butelek oraz naczyń,
o pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
o fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
o „kominiarek” i innych rekwizytów mogących utrudniać identyfikację przez służby ochrony, porządkowe, techniczne i policję,
o profesjonalnego sprzętu do rejestracji filmowej, dźwiękowej i fotograficznej,
2. PONADTO ZABRONIONE JEST:
o spożywanie alkoholu nie zakupionego na terenie wioski festiwalowej,
o rzucanie wszelkiego rodzaju przedmiotami,
o rozpalanie ognisk i wystrzeliwania fajerwerków,
o dokonywanie napisów na ścianach budynków, ich malowania i oklejania,
o załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecanie terenu imprezy,
o przekraczanie barierek oddzielających strefę dla publiczności od sceny i zaplecza dla artystów,
o wykonywanie na terenie wioski festiwalowej lotów dronów, bez posiadania zgody organizatora.

IV. Odpowiedzialność
1. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo namiotów oraz pozostawionych w nich przedmiotów oraz za zagubione czy skradzione przedmioty na terenie wioski festiwalowej. Rzeczy znalezione i przekazane organizatorom należy odbierać w Punkcie Informacyjnym po spisaniu odpowiedniej notatki.
2. Za nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie i naruszenie porządku publicznego wobec osób winnych mogą być podjęte następujące sankcje:
• konfiskata alkoholu oraz innych niedozwolonych przedmiotów,
• usunięcie z terenu imprezy, bez prawa do rekompensaty
• zatrzymanie do Izby Wytrzeźwień,
• skierowanie wniosku do Sądu Grodzkiego.
Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie miejsca festiwalu w Barcicach w dniach 27 do 29 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504).